Notarius Publicus

Advokat Karl Hamstedt är biträdande
Notarius Publicus för Karlskrona och Ronneby kommuner.

1 Uppgifter

1.1 En Notarius Publicus skall vara allmänheten behjälplig med att bland annat:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).
  • Kontrollera lotteridragningar m.m.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.
  • Utfärda ”apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).
  • Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.

1.2 En Notarius Publicus är inte skyldig att:

  • Ombesörja delgivning av handlingar.
  • Utföra översättningar.

2. Mottagningstid

2.1 Mottagning efter tidsbeställning

 

3 Typer av uppdrag

3.1 Legalisering av namnteckningar

  • Handlingar där en signatur skall bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som skall skriva under en handlingar måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling. Se under rubriken giltig ID-handling.

3.2 Legalisering av fotokopior

  • I de fall som kopior skall bestyrkas måste originalhandlingen medtas till kontoret. Vi tar sedan kopia på handlingen.

3.3 Legalisering av adoptionshandlingar

  • Vid bestyrkande av adoptionshandlingar skall dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är mellan 1-3 dagar. Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån.

3.4 Legalisering av firmatecknares namnteckning

  • För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten skall framgå. Vi kan även mot en avgift ta fram registerutdraget.

3.5 Legalisering av vissa fullmakter, levnadsintyg och affidaviter

  • I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

4. Apostille

4.1 Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

4.2 Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

  • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
  • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
  • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
  • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor
  • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
  • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
  • Översättningar gjorda av en auktoriserad översättning (Kammarkollegiet)
  • Utdrag från födelse- och vigselbok

4.3 Varje handling som skall förses med apostille måste vara försedd med följande:

  • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
  • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
  • Personens befattning vid myndigheten

5. Giltig legitimation

5.1 Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort, samt svenska SIS-märkta ID-kort. ID-handlingen måste vara giltig. Vi accepterar således inte utländska ID-kort, körkort eller liknande.

6. Priser

6.1 Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.
(Alla priser inkl. moms)

  • Legalisering av en namnteckning på ett dokument 250 kr
  • Legalisering av två namnteckningar på ett dokument 300 kr
  • Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 400 kr
  • Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 475 kr
  • Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av orginal) 250 kr
  • Intygande / Affidavit 500 kr
  • Apostille 500 kr

6.2 Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme.
För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss.